Kullanýcý Giriþi
...
Hoþ Geldiniz
  

   Sayýn Veli;

Sisteme giriþ yaptýktan sonra öðrencinizle ilgili aþaðýdaki iþlemleri yapabilirsiniz.

  • Kantin harcamalarý için günlük limit belirleyebilirsiniz. Eðer limit belirlediyseniz; çocuðunuz bir gün içerisinde belirlediðiniz limitin üzerinde alýþ veriþ yapamayacaktýr.

  • Öðrencinizin okul kantinlerinden tüketmesini istemediðiniz ürünler varsa bu ürünleri kapatabilirsiniz. Kýsýtladýðýnýz ürünü öðrenciniz kantinlerden alamayacaktýr.

  • Öðrencinizin okul kantinlerinden herhangi bir ürünü çok fazla adetlerde tüketmesini istemiyorsanýz, bu ürünler için adet kýsýtlamasý yapabilirsiniz. Örneðin öðrencinin kantinden günde 1 adet XXX ürünü almasýný ve daha fazla alamamasýný istiyorsanýz XXX ürünü için günde 1 adet kýsýtlamasý yapmanýz yeterli olacaktýr.

  • Eðer öðrenciniz servis araçlarýna kayýtlý ise öðrencinizin kullandýðý servis aracýný harita üzerinden izleyebilirsiniz.

  • Öðrencinizin kantinlerde yaptýðý harcamalarý ve kartýna yaptýðý kredi yükleme hareketlerini raporlayabilirsiniz.


  •   Bu iþlemleri yapabilmek için sisteme giriþ yapmanýz gerekmektedir. Eðer kullanýcý bilgileriniz yoksa veya hatýrlamýyorsanýz lütfen okulunuzun bilgi iþlem görevlileriyle irtibata geçiniz.